افزایش درصد درآمد نمایش‌دهندگان در سال ۹۴

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۹۳، مهدی قریشی


تا کنون درصد درآمد نمایش‌دهندگان تبلیغات عدد از هزینه‌ی پرداختی تبلیغ‌دهندگان، ۶۰ درصد بوده است. یکی از اقداماتی که عدد در سال جدید در راستای افزایش درآمد نمایش‌دهندگان تبلیغ در نظر گرفته، افزایش سهم درآمد نمایش‌دهندگان به ۷۰ درصد می‌باشد.


افزایش سهم درآمد نمایش‌دهندگان


بنابراین از اول فروردین ماه ۹۴، ۷۰ درصد از مبلغ پرداختی تبلیغ‌دهندگان به حساب نمایش‌دهندگان تبلیغ منظور خواهد شد.